Utsläpp av ballastvatten

Till potentiella miljöfaror hör kustnära utsläpp av ballastvatten. Organismer som forslas med ballastvatten från ett ekosystem till ett annat kan medföra stor skada i den lokala miljön.

Det saknas ännu såväl internationella regelverk som teknik för att oskadliggöra organismer i större mängder ballastvatten. Alla Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast Water Management Plan, framtagen av vår partner Northern Marine Management (NMM) utifrån de internationella riktlinjer som finns. IMOIIMAX-fartygen är även utrustade med särskilda system för hantering av ballastvatten.