Utsläpp av koldioxid

Utsläppen av koldioxid står i direkt relation till fartygens bränsleförbrukning. Målet framöver är att uppnå en genomsnittlig minskning av bränsleförbrukningen om 0,3 ton per fartyg och dag till sjöss. För att kontinuerligt minska utsläppen läggs stor kraft på dels en effektiv operation, dels löpande tekniska förbättringar på fartygen.

Effektiv kommersiell och teknisk operation

Inom ramen för den kommersiella och tekniska operationen har det sedan 2012 bedrivits ett omfattande bränsleeffektiviseringsprogram som resulterat i avsevärt minskade koldioxidutsläpp. Till aktiviteterna och åtgärderna hör tätare och mer detaljerad uppföljning av fartygens energiförbrukning och implementering av avancerade system och rutiner som möjliggör fart- och ruttoptimering baserat på väderförhållanden, väntetider i hamnar, bunkerkostnader och kundbehov.

Sedan projektet inleddes har bränsleeffektiviteten mätt i fraktad last (ton) i relation till förbrukat bränsle (ton) ökat med 12 procent. Den minskade bunkerförbrukningen i kombination med andra åtgärder medförde under 2015 en minskning av koldioxidutsläpp med drygt 3 500 ton och svaveldioxidutsläpp med 300 ton.

Teknisk vidareutveckling och underhåll

Utöver arbetet med ruttplanering, optimering av fart och energy management bedrivs även ett omfattande, kontinuerligt tekniskt vidareutvecklings-och underhållsarbete på fartygen. Till de åtgärder som har stor effekt på bränsleförbrukningen hör olika insatser för attminska beväxning på skrov, propellrar och drev. Beväxning medför en avsevärt ökad bränsleförbrukning och kan dessutom påverka köregenskaperna – och därmed säkerheten – negativt. Stor kraft har även lagts på teknisk vidareutveckling av själva propellrarna. Bland annat har fenor, s.k. ”Hub Vortex”, installerats bakom propellrarna. Fenornabryter den virvel som annars skapas bakom propellrarna.

För att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider har så kallade  VTA-turbiner (Variable output Turbine Area) installerats på fyra av fartygen i flottan. Fördelarna ligger främst i att man genom att vinklabladen i turbinen kan anpassa turbinens verkningsgrad efter fartygets fart, vilket sänker bränsleförbrukningen.