Utsläpp av svavel- och kväveoxider

Utsläppen av svaveloxider är huvudsakligen en konsekvens av svavelhalten i det bränsle som används. Som en konsekvens av det nya svaveldirektiv som trädde i kraft 1 januari 2015 har gränsnivån för maximal svavelhalt i det bränsle som används i Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Kanada och USA sänkts från tidigare 1 procent till 0,1 procent.

För Concordia Maritimes del har övergången till bränslen med lägre svavelhalt i kombination med ökat fokus på fartygens bränsleförbrukning resulterat i en årlig minskning av de svavelrelaterade utsläppen med 20 procent.