Hållbarhet

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling. Såväl kunder och ägare som samhället i stort gynnas av säkra transporter, optimerade flöden och ett stort fokus på bränsleeffektivitet. Till de mest centrala delarna i Concordia Maritimes hållbarhetsarbete hör därför att minimera risken för skada på person, miljö och egendom, men också att kontinuerligt minska den egna operationens påverkan på miljön.

Våra tre prioriterade hållbarhetsområden

”Designen har stor påverkan på energieffektiviteten”

Mål och måluppfyllnad

Samhällsengagemang

En säker arbetsplats