Miljömässigt ansvar

Inom Concordia Maritime bedrivs ett målmedvetet arbete för att kontinuerligt minska den fartygs- och verksamhetsrelaterade påverkan på miljön. Stort fokus ligger på att minska utsläppen till hav och luft, öka bränsleeffektiviteten samt bibehålla en överlag hög operativ kvalitet.

Concordia Maritimes miljöpåverkan består främst av utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt skadliga partiklar i samband med förbrukning av bunkerolja. Därutöver finns även en potentiell risk för spridande av organismer till följd av utsläpp av ballastvatten. Inom båda områdena bedrivs ett arbete för att reducera respektive helt eliminera påverkan på miljön.