Miljömässigt ansvar

Inom Concordia Maritime bedrivs ett målmedvetet arbete för att kontinuerligt minska den fartygs- och verksamhetsrelaterade påverkan på miljön. Stort fokus ligger på att minska utsläppen till hav och luft, öka bränsleeffektiviteten samt bibehålla en överlag hög operativ kvalitet.

Concordia Maritimes miljöpåverkan kan övergripande delas in i två kategorier:

  • Utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt skadliga partiklar i samband med förbrukning av bunkerolja
  • Spridande av organismer till följd av utsläpp av ballastvatten

Inom båda områdena bedrivs ett omfattande arbete för att reducera respektive helt eliminera påverkan på miljön.