Inget utsläpp av olja

Den största miljömässiga risken förknippad med tanksjöfart är risken för oljespill i samband med grundstötning, kollision eller annan olycka. I takt med att den globala tankflottan blivit modernare och säkrare har antalet oljeutsläpp minskat drastiskt.

Bakom utvecklingen ligger ett omfattande förbättringsarbete bland världens rederier i kombination med hårdare krav från lagstiftare, kunder och andra intresseorganisationer.

Strikta rapporteringsrutiner möjliggör total kontroll över alla incidenter – i hamn och till sjöss. Inte heller under 2021 var något av Concordia Maritimes fartyg inblandat i någon incident som ledde till att bunkerolja eller last hamnade i vattnet.