Mål 14: Hav och marina resurser

Concordia Maritimes verksamhet har en negativ påverkan på miljö genom utsläpp till hav och luft. Ett antal olika initiativ bedrivs i syfte att minska verksamhetens negativa påverkan. Bland annat bedrivs ett aktivt arbete för att minska utsläppen och öka bränsleeffektiviteten, inte minst genom pågående bränsleeffektiviseringsprogram - vilket medfört en substantiellt minskad bränsleförbrukning. Dessa innovationer och initiativ bidrar till att förbättra resurseffektiviteten och även skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Concordia Maritime arbetar även med särskilda system för hantering av ballastvatten som planeras täcka samtliga fartyg i flottan.

Läs mer om mål 14 här.