En säker arbetsplats

Jämfört med många andra näringsgrenar erbjuder sjöfarten en relativt säker arbetsmiljö. Mätt i LTIF (antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsskador per miljoner arbetade timmar) har sjöfarten ungefär hälften så många arbetsskador som svensk tillverkningsindustri.

Kontinuerlig riskidentifiering utgör det viktigaste inslaget i arbetet att förbättra säkerheten ombord. På Concordia Maritimes fartyg ägnar varje besättningsman minst tio minuter varje dag åt att studera hur rutiner och rörelsemönster efterlevs. Rapporteringen sker utifrån en standardiserad modell (Behaviour Based Safety) och identifierade risker elimineras allt eftersom. Observationerna sammanställs i rapporter som sprids till samtliga fartyg i flottan.

Som ett resultat av vårt systematiska säkerhetsarbete har vi under de senaste åren legat betydligt under genomsnittet i branschen vad gäller LTIF. Sammanlagt har över 11 miljoner arbetstimmar utförts på våra fartyg de senaste fem åren. Under alla dessa timmar har endast två olyckor med förlorad arbetsdag som följd inträffat.

Läs mer om att arbeta hos Concordia Maritime här.