Kapningar

Kapningar av fartyg har under senare år blivit ett allt större hot mot den internationella sjöfarten. Concordia Maritime arbetar aktivt för att minska risken för kapningar eller andra typer av hot.

Arbetet regleras av rekommendationer från internationella sjöfartsorganisationer samt av IMOs ISPS-kod (International Ship and Port Facilities Security Code). Koden ställer krav på fartygens utrustning samt att det på varje fartyg ska finnas säkerhetsrutiner och en ansvarig utbildad person. Concordia Maritimes samarbetspartner NMM har en separat avdelning som inför varje resa genomför en riskanalys.