Kontroll över incidenter

Den största risken förknippad med tanksjöfart är risken för oljespill i samband med grundstötning, kollision eller annan olycka. I takt med att den globala tankflottan blivit allt modernare och säkrare har dock antalet oljeutsläpp minskat drastiskt och är idag mycket sällsynt.

Bakom utvecklingen ligger ett omfattande förbättringsarbete bland världens rederier i kombination med hårdare krav från lagstiftare, kunder och andra intresseorganisationer. Strikta rapporteringsrutiner möjliggör total kontroll över alla incidenter – i hamn och till sjöss. Inget av Concordia Maritimes fartyg var heller under 2016 inblandat i någon incident som ledde till att bunkerolja eller last hamnade i vattnet.

Det systematiska säkerhetsarbetet återspeglas även i antalet personskador och LTIF. Här ligger Concordia Maritime betydligt lägre än genomsnittet i branschen. Sammanlagt har över 12,1 miljoner arbetstimmar utförts på våra fartyg de senaste fem åren. Under alla dessa timmar har endast två olyckor inträffat med förlorad arbetsdag som följd.