Utbildning och riskidentifiering

Att arbeta ute till havs ställer stora krav på befäl och manskap ombord. För att trygga säkerheten ombord finns, utöver ett omfattande internationellt regelverk, även högt ställda interna krav och rutiner.

För att kraven på kvalitet, miljö och säkerhet ska uppfyllas, bedrivs ett kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Utbildningarna är dels generella, dels anpassade för det specifika fartyget.

Kontinuerlig riskidentifiering utgör det viktigaste inslaget i arbetet att förbättra säkerheten ombord. På Concordia Maritimes fartyg ägnar varje besättningsman tid varje dag åt att studera hur rutiner och rörelsemönster efterlevs. Rapporteringen sker utifrån en  standardiserad modell (Behaviour Based Safety) och identifierade risker elimineras allt eftersom. Observationerna sammanställs i rapporter som sedan sprids till samtliga fartyg i flottan.