Socialt ansvar

Sjöfarten är i allra högsta grad global till naturen; affärs- och konkurrensmässigt men också vad gäller arbetsmarknad för sjöfolk. Efterfrågan på utbildade och erfaret sjöfolk är stor och väntas under kommande år öka ytterligare, bland annat till följd av stora pensionsavgångar.

För att kunna attrahera skickligt och erfaret befäl och manskap krävs, förutom konkurrenskraftiga löner, en långsiktighet och ett gott anseende som arbetsgivare. Concordia Maritime och bemanningspartnern Northern Marine Management strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare som, utöver konkurrenskraftiga villkor, även erbjuder utvecklande och säkra arbetsplatser. Respekt för individen, möjlighet till kompetensutveckling, sociala förmåner och en stark säkerhetskultur är viktiga bitar i detta arbete. Som ett led i arbetet att fortsätta uppfattas som en attraktiv arbetsgivare finns även ett förmånsprogram för de ombordanställda och deras familjer.

Kontinuerlig kompetensutveckling

För att säkerställa säkerheten ombord finns, utöver ett omfattande internationellt regelverk, även högt ställda interna krav och väl inarbetade rutiner. För att uppfylla kraven bedrivs ett kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Utbildningarna är dels generella, dels anpassade för det specifika fartyget. Utöver obligatorisk utbildning kopplat till säkerhetsområdet ges även möjlighet till kompetensutveckling inom andra områden.