Nolltolerans mot mutor och korruption

Inom Concordia Maritime, Stena Bulk och Northern Marine Management råder nolltolerans mot alla former av korruption, vilket inbegriper nolltolerans gentemot alla typer av mutor, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet och förskingring. Därutöver pågår även ett arbete med att helt eliminera s.k. facilitation ayments, vilka har varit relativt vanliga inom sjöfarten och fortfarande kan förekomma.

Gemensam visselblåsarfunktion

Inom Stena Sfären finns en koncerngemensam whistleblowerfunktion. Om en medarbetare upptäcker något som bryter mot Concordia Maritimes, Stena Bulks eller Northern Marine Managements uppförandekoder, värderingar, policys eller tillämplig lag finns därmed möjlighet att rapportera missförhållanden helt anonymt. Tjänsten tillhandahålls av en extern samarbetspartner och all information krypteras för att ytterligare stärka säkerheten.