Våra tre prioriterade områden

Genom att tillhandahålla effektiva transporter av huvudsakligen förädlade oljor strävar Concordia Maritime efter att skapa värde för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort. I detta arbete utgör arbetet med hållbarhetsfrågor en helt integrerad del.

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling. Såväl kunder och ägare som samhället i stort gynnas av säkra transporter, optimerade flöden och ett stort fokus på bränsleeffektivitet.

Hållbarhetsarbetet tar avstamp i en väsentlighetsanalys i vilken de främsta och mest relevanta hållbarhetsfrågorna identifieras. Till de mest centrala delarna hör att minimera risken för skada på person, miljö och egendom, men också att kontinuerligt minska den egna operationens påverkan på miljön.

Safety first

Vårt främsta mål är att bedriva vår fartygsdrift och affärsverksamhet på ett sätt som både skyddar fartygen och de anställda som arbetar under vår övervakning och kontroll. Vårt mål är noll olyckor genom att bygga upp en stark säkerhetskultur och ett förhållningssätt av toppkvalitet på alla nivåer inom vår organisation.

Läs mer

Miljömässigt ansvar

Vi har ett tydligt åtagande att minska vår fartygsdrifts och affärsverksamhets inverkan på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen och öka energieffektiviteten.

Läs mer

Finansiell uthållighet

Vårt mål är att säkerställa en finansiell utveckling som gör det möjligt för oss att investera i vår fortsatta utveckling. Därigenom skapar vi värde för medarbetare, samhälle och ägare – på kort och lång sikt.