Årsstämma

Årsstämma 2022

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma 2022 kommer hållas den 27 april 2022 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Concordia Maritime via post till: Concordia Maritime AB (publ), Att: Bolagsstämma, 405 19 Göteborg. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 9 mars 2022.

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i Concordia Maritime hölls torsdagen den 12 augusti 2021 i Göteborg. Läs mer här.

Årsstämma 2021

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma hölls den 28 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Se anförande (nedan) av VD Kim Ullman och CFO Martin Nerfeldt där de sammanfattar 2020 och Q1 2021 – samt ger en utblick för 2021–2022.

Föregående år