Årsstämma

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl 12:15.

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som:

  • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018;
  • dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg, per telefon 031-855102 eller per e-post arsstamma@concordiamaritime.com senast onsdagen den 18 april 2018.

Vid anmälan ska namn, biträdens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att rösta på stämman, underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 april 2018 och tillse att förvaltaren ombesörjer att aktieägaren tillfälligt förs in i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 april 2018. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com.

Årsstämmoprotokoll 2018, inkl. bilagor

Kallelse till årsstämma 2018

Revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen

Dagordning 2018

Anmälan

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Valberedningens förslag till ledamöter

Styrelsens redogörelse för ersättningsutskottets utvärdering av ersättning

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Föregående år