Årsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) hålls onsdagen den 28 april 2021.

Information om åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman genom poströstning har den aktieägare som:

  • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021;
  • dels anmäler sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 27 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till info@computershare.se (ange ”Concordia Maritime – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via denna länk. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 27 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret nedan.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare information

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av kallelsen och poströstningsformuläret som finns tillgängliga nedan.

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare för 2020

Ersättningsrapport 2020

Föregående år