Ersättning till koncernledning

Vi strävar efter att erbjuda totala ersättningar som är rättvisa och konkurrenskraftiga. Samtliga medarbetare erhåller ersättning i form av fast lön samt möjlighet till bonus. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman.

Ersättning till VD beslutas därefter av lönekompensationskommittén. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas av VD.

Ersättningskommitté

I styrelsen finns en ersättningskommitté som lämnar förslag på ersättningsriktlinjer för koncernledningen avseende:

  • Mål och grunder för beräkning av rörlig ersättning
  • Förhållandet mellan fast och rörlig lön
  • Förändringar i fast eller rörlig lön
  • Kriterier för utvärdering av rörlig lön, långsiktiga incitament, pensionsvillkor och andra förmåner

Kommittén beslutar om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. Kommittén har under 2016 bestått av styrelsens ordförande, Carl-Johan Hagman och ledamoten Helena Levander. Under 2016 har kommittén träffats två gånger.

För ytterligare information om ersättningar, långsiktiga incitamentsprogram och pensionsplaner, se förvaltningsberättelse samt not 4 i årsredovisningen.