1 januari–30 september 2021

 • Totala intäkter
  Q3: MSEK 156,6 (210,7)
  9 månader: MSEK 553,6 (860,1)

 • EBITDA
  Q3: MSEK –56,8 (45,1)
  9 månader: MSEK –119,1 (282,4)

 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK –141,4 (–35,9)
  9 månader: MSEK –350,0 (21,4)

 • Resultat efter skatt per aktie:
  Q3: SEK –2,96 (–0,75)
  9 månader: SEK –7,39 (0,45)

Händelser under tredje kvartalet

 • Aktiviteter syftandes till att stärka Concordia Maritimes finansiella ställning och likviditet, innefattande bland annat tidsutbefraktning av P-MAX-fartygen och avyttring av IMOIIMAX-fartygen
 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för åtta av bolagets tio P-MAX-fartyg

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för två av bolagets tio P-MAX-fartyg

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader
(jan-sep)
Helår
  2021 2020 2021 2020  2020
Totala intäkter, MSEK 165,6  210,7  553,6  860,1  1 025,8 
EBITDA, MSEK –56,8  45,1  –119,1  282,4  277,8 
EBITDA, MUSD –6,6  5,5  –14,0  30,1  30,2 
Rörelseresultat, MSEK –117,5  –14,0  –293,5  92,5  32,6 
Resultat före skatt, MSEK –141,4  –35,9  –350,0  21,4  –65,1 
Resultat efter skatt, MSEK –141,4  –35,9  –352,6  21,4  –66,0 
Soliditet, % 25  31  25  31  28 
Räntabilitet på eget kapital, % neg  neg  neg 
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
70,0  438,5  70,0  438,5  378,0 
Resultat efter skatt per aktie, SEK –2,96  –0,75  –7,39  0,45  –1,38 
Eget kapital per aktie, SEK 12,49  21,18  12,49  21,18  16,66 
Lost Time Injury