1 januari–31 december 2021

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 151,2 (165,7)
  Helår: MSEK 704,8 (1 025,8)

 • EBITDA
  Q4: MSEK 36,6 (–4,6)
  Helår: MSEK –82,6 (277,8)

 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –308,2 (–86,5)
  Helår: MSEK –658,2 (–65,1)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –6,45 (–1,83)
  Helår: SEK –13,84 (–1,38)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för två av bolagets P-MAX-fartyg

 • Waiver för kovenant erhållen från långivande banker*

 • Erik Lewenhaupt ny VD för Concordia Maritime

 • Nedskrivning av flottans bokförda fartygsvärden med MSEK 268

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0 (0) per aktie till bolagsstämman 2022

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avyttring av P-MAX-fartyget Stena Perros
 • Teknisk designstudie rörande konvertering av P-MAX-fartyg sjösatt
 • Stena Polaris utkontrakterad på bareboat charter under 12 månader, med optioner

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2021 2020  2021 2020
Totala intäkter, MSEK 151,2 165,7 704,8 1 025,8
EBITDA, MSEK 36,6 –4,6 277,8 277,8
EBITDA, MUSD 4,4  0,1 1) 9,6 30,2
Rörelseresultat, MSEK –290,0 –59,9 583,5 32,6
Resultat före skatt, justerat för nedskrivning –40,5 –86,5 –390,5 –65,1
Resultat efter skatt, MSEK –307,8 –87,4 –660,4 –66,0
Soliditet, % 14 28 14 28
Räntabilitet på eget kapital, % –112 –6 –112 –6
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
34,9 378,0 34,9 378,0
Resultat efter skatt per aktie, SEK –6,45 –1,83 –13,84 –1,38
Eget kapital per aktie, SEK 6,21 16,66 6,21 16,66
Lost Time Injury 0 1 0 2
         

1) SEK blir negativ eftersom växelkursen mellan USD och SEK under kvartalet har utvecklats från 8,96 till 8,23, vilket innebär att EBITDA i SEK blir negativt för kvartalet.

* För mer information, se sidan 6 i bokslutskommunikén.