1 januari–31 mars 2022

 • Totala intäkter kvartal 1
  MSEK 124,1 (179,6)

 • EBITDA kvartal 1
  MSEK 29,7 (–45,7)

 • Resultat före skatt kvartal 1
  MSEK –30,4 (–120,2)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1
  SEK –0,64 (–2,54)

Händelser under första kvartalet

 • Försäljning av två P-MAX-fartyg
 • Utkontraktering av P-MAX-fartyget Stena Polaris
 • Teknisk designstudie för eventuell containerkonvertering sjösatt
 • Nya långsiktiga villkor för finansiella kovenanter

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Nyckeltal

  Kvartal 1
(jan–mar)
Helår
  2022 2021 2021
Totala intäkter, MSEK 124,1 179,6 704,8
EBITDA, MSEK 29,7 –45,7 –82,6
EBITDA, MUSD 3,2 –5,4 –9,6
Rörelseresultat, MSEK –12,5 –101,9 –583,5
Resultat före skatt, MSEK  30,4 120,2 –658,2
Resultat efter skatt, MSEK 30,5 121,4 –660,4
Soliditet, % 14 25 14
Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
34,5 232,7 34,9
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,64 –2,54 –13,84
Eget kapital per aktie, SEK 5,80 15,90 6,21
Lost Time Injury 0 0 0