1 januari–31 december 2022

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 263,0 (151,2)
  Helår: 686,1 (704,8)

 • EBITDA
  Q4: MSEK 203,7 (36,6)
  Helår: MSEK 374,1 (–82,6)

 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK 142,8 (–308,2)
  Helår: MSEK 126,1 (–658,2)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK 2,95 (–6,45)
  Helår: SEK 2,58 (–13,84)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Starkt resultat till följd av fartygsförsäljningar. Resultatet i Q4 2021 negativt påverkat av nedskrivningar om 267,7 MSEK.

 • Leverans av de sålda fartygen Stena Primorsk och Stena Performance.

 • Kraftig reducering av bankskuld p.g.a. avyttring av fartyg.

 • Vinstdelning under fjärde kvartalet 2022 om cirka MSEK 22,3.

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2022 2021  2022 2021
Totala intäkter, MSEK 263,0 151,2 686,1 704,8
EBITDA, MSEK 203,7 36,6 374,1 -82,6
EBITDA, MUSD 19,8 4,4 37,0 -9,6
Rörelseresultat, MSEK 174,1 -290,0 216,9 -583,5
Resultat före skatt, MSEK 142,8 -308,2 126,1 -658,2
Resultat efter skatt, MSEK 140,9 -40,5 123,3 -660,4
Räntebärande skulder 577,3  1 597,6 577,3 1 597,6
Soliditet, % 33 14 33 14
Räntabilitet på eget kapital, % 36 -112 36 neg
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
98,0 34,9 98,0 34,9
Resultat efter skatt per aktie, SEK 2,95 -6,45 2,58 -13,84
Eget kapital per aktie, SEK 8,60 6,21 8,60 6,21
Lost Time Injury Frequency