Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme

Concordia Maritime har ingått avtal avseende försäljning av suezmaxtankern Stena Supreme (158,000 dwt, byggt 2012). Leverans beräknas ske i juni 2022.

Stena Supreme har sedan 2016 varit inhyrt* av Concordia Maritime via ett s.k. sale and lease back-upplägg från ett av japans största rederier. I avtalet ingår årliga köpoptioner, som nu Concordia Maritime alltså väljer att nyttja.

Försäljningen innebär totalt en positiv likviditetseffekt på ca MUSD 4. Fartyget har sysselsatts på spotmarknaden inom ramen för Stena Sonangol Suezmax-pool.

Till skillnad från P-MAX-fartygen omfattas transaktionen och försäljningslikviden från Stena Supreme inte av några särskilda villkor med långivande banker. Överskottet stärker således Concordia Maritimes kassa.

Köpeskillingen har i begränsad omfattning påverkats av att fartyget säljs i odockat skick. En planerad 10-års dockning för Stena Supreme var nödvändig senast under 2022.

”Försäljningen är ett led i arbetet med att stärka bolagets finansiella ställning – men timingen är också helt rätt. Priserna på tonnage har under det första kvartalet 2022 ökat, vilket tydligt återspeglas i priset. Därutöver bidrar även den rekordsvaga yen-kursen till att skapa ytterligare hävstång. Sammantaget är vi nöjda med transaktionen och ersättningen. Vi är försiktigt optimistiska i vår marknadssyn framöver, fortsatt gäller dock att ytterligare åtgärder inte kan uteslutas om vi inte ser en mer bestående återhämtning på marknaden för tanktransporter”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

*bareboat charter agreement

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 16:15 CEST.

PDF