Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 5 maj 2022

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse och styrelsearvode
Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson och Ulrika Laurin, till styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Johan Hagman. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

  • 400 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Det totala styrelsearvodet uppgår till 1 300 000 kronor.

Val av revisor och revisorsarvode
Till bolagets revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med valberedningens förslag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2021.

Beslut om principer för valberedning
Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets aktiekapital minskas med 194 338 384,00 kronor för att räkenskapsmässigt täcka bolagets ansamlade förlust och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 187 500 000,00 kronor, fördelat på sammanlagt 47 729 798 aktier (varav 4 000 000 aktier av serie A och 43 729 798 aktier av serie B).

Aktieägarna har även haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Concordia Maritimes bolagsordning.

PDF