Delårsrapport 1 januari–30 juni 2022

Positivt resultat och stärkta marknadsutsikter

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 108,8 (208,4)

  H1: MSEK 304,9 (388,0)
   
 • EBITDA
  Q2: MSEK 102,7 (–16,7)
  H1: MSEK 132,4 (–62,4)
   
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 36,5 (–88,4)
  H1: MSEK 6,0 (–208,6)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK 0,75 (–1,88)
  H1: SEK 0,11 (–4,42)

Händelser under andra kvartalet

 • Försäljning av suezmaxtankern Stena Supreme. Försäljningen medförde en positiv likviditetseffekt på ca MUSD 4.
 • Stark marknad. Resultatet positivt påverkat av vinstdelning för H1 om MUSD 1,9 vilket möjliggör accelererad avbetalning på lån.
   

Händelser efter kvartalets utgång

 • Ingått avtal om försäljning av P-MAX-tankern Stena Paris. Försäljningen väntas möjliggöra accelererad avbetalning på lån om ca MUSD 5.
   

Nyckeltal jan-jun 2022

 • Totala intäkter, MSEK: 304,9 (388,0)
 • EBITDA, MSEK: 132,4 (–62,4)
 • EBITDA, MUSD: 13,8 (–7,4)
 • Rörelseresultat, MSEK: 46,5 (–176,1)
 • Resultat före skatt, MSEK: 6,0 (–208,6)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 5,2 (–211,1)
 • Soliditet, %: 20 (24)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 88,9 (139,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,11 (–4,42)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 7,18 (14,67)
 • Lost Time Injury: 0 (2)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 13:00 CEST.

PDF