Försäljning av tre P-MAX-fartyg

I en stark fartygsmarknad har Concordia Maritime ingått kontrakt avseende försäljning av de tre produkttankfartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, alla byggda 2006 och om vardera 65,200 dwt. Sammantaget väntas försäljningen medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 30 MUSD. Likviditetsöverskottet kommer användas till amortering av lån.

Köparen är baserad i Europa och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2022. Köpeskillingen ligger betydligt högre än de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet. 

Priserna på andrahandsmarknaden för produkttankers har under det senaste halvåret stigit kraftigt i takt med att fraktmarknaden skjutit i höjden. Tonnage över 10 år har procentuellt stigit mest. Sedan slutet av mars 2022 har marknadspriserna på ett 15 år gammalt MR-fartyg (47,000 dwt) stigit med cirka 70 procent. Bakom utvecklingen ligger en stark tankmarknad till följd av bland annat ändrade lastflöden sedan kriget i Ukraina startade och en hög efterfrågan på fartyg.

”Försäljningen av fartygen görs primärt för att ta tillvara på den starka fartygsmarknaden. Vi ser nu ett stort intresse för andrahandstonnage. Tankmarknaden är cyklisk och i vår affärsmodell ingår att både köpa och sälja fartyg. Här är timingen helt avgörande. Just nu får vi mycket bra betalt för våra äldsta fartyg”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

I enlighet med ingånget bankavtal kommer överskottet från försäljningen att användas till accelererad amortering på lån och därigenom bidra till att stärka bolaget finansiellt.

Efter försäljningen av de tre fartygen består Concordia Maritimes flotta av fyra fartyg byggda 2009- 2011.

Bilder på Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence kan laddas ner via concordiamaritime.com/sv/nyheter/bilder/    

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 11:45 CEST

PDF