Valberedningen inför Concordia Maritime AB:s årsstämma 2023 utsedd

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 5 maj 2022 ska valberedningen ha tre ledamöter och bestå av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna per den sista augusti året före årsstämman samt styrelsens ordförande.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts att ingå i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utses:

  • Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande
  • Peter Edwall, representerande sig själv
  • Karl Swartling, valberedningens ordförande, utsedd av Stena Sessan

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 4 maj 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisor, revisorarvode och, vid behov, principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 16 mars 2023 via post till:

Valberedningen i Concordia Maritime AB (publ)
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

PDF