Stena Sessan AB påkallar tvångsinlösen och Concordia Maritime ansöker om avnotering

Stena Sessan AB (”Stena Sessan”) som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Concordia Maritime AB (publ) (”Concordia Maritime”) har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Concordia Maritime.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Concordia Maritime beslutat om att ansöka om avnotering av Concordia Maritimes B-aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i B-aktien kommer att meddelas efter att Concordia Maritime har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Concordia Maritime har vidare, på begäran av Stena Sessan, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 22 februari 2024 för beslut om bland annat val av nya styrelseledamöter. Kallelsen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024, 14:00 CET.

PDF